Dior Homme Intense

(Đang cập nhật ...)
(Đang cập nhật ...)
PVN242
Còn hàng (1)
3.250.000₫
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Dior Homme Intense

❤︎ 𝑫𝒊𝒐𝒓 𝑯𝒐𝒎𝒎𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒆 𝑬𝒂𝒖 𝑫𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒇𝒖𝒎 ❤︎

𝑀𝑜̛̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̃ - ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑏𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑛.

𝑇𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛, 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̂́𝑛 𝑎́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂̃𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑜𝑎̉𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎 𝑖𝑟𝑖𝑠, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑘𝑒́𝑜 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑙𝑒̂ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝐶𝑜̉ 𝑏𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̃ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣.

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑥𝑎̣ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑜̂̃ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂́𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝐷𝑖𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑚𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒
#Diorhommeintense

* Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ
* Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét
* Hương Đầu: Hoa Oải Hương
* Hương giữa: Hoa diên vĩ, Cây vông vang, Quả lê
* Hương cuối: Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng Virginia
 

Có chiết 3.5ml - 10ml - 20ml để các bạn thẩm mùi nha!

Bạn đã xem